روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

دیدن برنج در خواب

حبوبات

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

فال تاروت اندروید

برنج

محمدبن سيرين گويد: برنج ديدن در خواب، مالي است كه به رنج حاصل شود، به قدر آن كه ديده بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند برنج پخته همي خورد، دليل كه حاجت او روا شود و خير و نيكي بدو رسد. اگر بيند برنج با گوشت پخته همي خورد، بهتر و نيكو بود و برنج  – ادامه تعبیر خواب برنج…

فال تاروت اندروید