ليلا برايت مى‏گويد: ديدن بركه‏اى با آب تميز، بيانگر آشنايى با اشخاص جديد است. اگر آب بركه كثيف و گل آلود باشد، نشانه‏ى آشنايى با افراد حيله‏گر است. اگر در خواب بركه‏اى پر از ماهى ديديد، بيانگر پيشرفت در امور مالى است اما اگر ماهى‏ها مرده باشند، يعنى دچار زيان و ضرر مى‏شويد.   آنلي  – ادامه تعبیر خواب بركه…

طالع بینی باستان