آنلي بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى برانكار در خواب، بيانگر بروز مشكلات است.

نرم افزار مدت تماس