منوچهر مطيعی تهرانی گويد : باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است.   علامه مجلسی ( ره) گويد: اگر ديديد بر باد نشسته ايد عزيز و کامياب مي شويد.   محمد بن سيرين گويد: معتقد است که اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد  – ادامه تعبیر خواب باد…

نرم افزار محاسبه سن