يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن شمشير کارد وسلاح قوت بوي رسد   آنلي بيتون میگويد: ۱ـ ديدن اسلحه در خواب ،‌ نشانة رنج و اندوه است . ۲ـ شتيدن صداي شليك اسلحه در خواب ، نشانة از دست دادن كار است . ۳ـ اگر در خواب با اسلحه به طرف كسي تيراندازي كنيد ،  – ادامه تعبیر خواب اسلحه…

طالع بینی باستان