روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

دیدن استخوان

استخوان ماهي

ليلا برايت می‏گويد: قورت دادن استخوان ماهى در خواب، دلالت بر تنفر دارد.

فال تاروت اندروید

استخوان

محمدبن سيرين گويد: استخوان در خواب، مالي بود كه مردم بدان معيشت كنند. اگر بيند كه استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دليل بود كه بر قدر آن گوشت خير و مال يابد. اگر بيند كه بي گوشت بود، دليل كند كه اندكي خير بدو رسد. اگر بيند كه او به كسي استخوان  – ادامه تعبیر خواب استخوان…

فال تاروت اندروید