آنلي بيتون میگويد: ديدن ارقام در خواب ، دلالت بر اشتباهات بسيار و آشفتگي فكري دارد . اگر مراقب اعمال و حرفهاي خود نباشيد ، در معاملة بزرگي شكست مي خوريد.

فال تاروت اندروید