آنلي بيتون می‏گويد: ارز در خواب، نشان پنهان كردن چيزى مى‏باشد. كار كردن با ارز نشانه‏ى پيشرفت در كارها مى‏باشد.

نرم افزار محاسبه سن