درکتاب سرزمين روياها آمده است : آينده خود را درخواب مي بينيد : فرصت اين را پيدا مي كنيد كه يك كدورت قديمي را از ميان برداريد . آينده شما خوب نيست : شادي آينده فرزندانتان : خوشبختي

فال تاروت اندروید