درکتاب سرزمين روياها آمده است :

آينده خود را درخواب مي بينيد : فرصت اين را پيدا مي كنيد كه يك كدورت قديمي را از ميان برداريد .

آينده شما خوب نيست : شادي

آينده فرزندانتان : خوشبختي

شرف شمس