روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

دیدن آسياب در خواب

آسياب بادي

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك آسياب بادي : سودهاي متعدد ولي كم ارزش يك آسياب بادي خيلي بزرگ : شادي و ثروت مسير پروانه يك آسياب بادي عوض مي شود : آدمهايي كه به آنها اعتماد نداريد ا طراف شما را احاطه مي كنند . يك آسياب بي حركت : از طرف  – ادامه تعبیر خواب آسياب بادي…

نرم افزار مدت تماس

آسياب

حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه در آسياب غله برد و آرد همي كرد، دليل كند كه از خداوند آسياب بدو خير و منفعت رسد. اگر بيند كه آسياب بشكست و از كار بيفتاد، دليل كند كه خداوند آسياب هلاك گردد. اگر بيند كه سنگ آسياب بشكافت يا خللي در وي پديد آمد، دليل كه  – ادامه تعبیر خواب آسياب…

نرم افزار مدت تماس