محمد بن سيرين گويد: اگر بيند آب دهان مي انداخت، سخني گويد كه او را حلال نباشد اگر بيند كه در مسجد آب دهان مي انداخت دليل كه سخن در دين گويد و نيز به هر موضع كه آب دهان انداخت، در اصل آن موضع گويد اگر بيند كه آب دهان بر ديوار انداخت دليل  – ادامه تعبیر خواب آب دهان…

طالع بینی باستان