آنلي بيتون می گويد: ديدن آبگوشت در خواب، نشانة صداقت وصميميت و حمايت دوستان است. اگر فردي عاشق ، خواب آبگوشت ببيند، نشانة تعلق خاطري پايدار است. اگر شخصى در خواب ببيند كه مشغول تدارك آبگوشت است، علامت آن است كه آينده‏ى خود و ديگران را در اختيار خواهد گرفت.

فال تاروت اندروید