روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

ديدن آب دريا در خواب

بطري

لوک اويتنهاو مي گويد : بطري : کاري از روي بي فکري نوشيدن از يک بطري : از شما خواسته خواهد شد که شهادت بدهيد آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد مايعي شفاف داخل بطري است ، دلالت بر آن دارد كه شما در تمام مسائل عاطفي ، پيروز خواهيد شد . ۲ـ اگر  – ادامه تعبیر خواب بطري…

نرم افزار مدت تماس

بسته پستي

آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ گرفتن بستة پستي در خواب ، نشانة ناخوشنودي از وضع مساعد زندگي است . و بازگشتن فردي عزيز از سفر . ۲ـ حمل كردن بستة پستي در خواب ، علامت كار كردن روي موضوعي مطلوب است . ۳ـ اگر در خواب بستة پستي از دستتان بيفتد ، نشانة آن است كه  – ادامه تعبیر خواب بسته پستي…

فال تاروت اندروید

آب دريا

يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن آب دريا فراخي روزي بود

طالع بینی باستان