آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است که از همة موانع عبور خواهید کرد . ۲ـ دیدن دهنة شکستة اسب در خواب ، نشانة آن است که دشمنان شما را غافلگیر می کنند .

طالع بینی باستان