لیلا برایت می‏گوید: دیدن پزشک در خواب، بیانگر آن است که سلامتی شما در خطر است. اگر در خواب ببینید که پزشک شده‏اید، به این معنی است که برای رسیدن به اهدافتان تلاش بسیاری می‏کنید. اگر در خواب ببینید که با پزشکی مشغول صحبت هستید، به این معنا است که کارهایتان با موفقیت به انجام  – ادامه تعبیر خواب پزشک…

فال تاروت اندروید