محمدبن سيرين گويد: پاشنه پا درخواب، دليل برنظام كار و كسب مردم كند. اگر بيند كه پاشنه پاي او بشكست، دليل كه به كاري مشغول شود كه از آن پشيماني حاصل شود. اگر بيند كه پاشنه پاي او بشكافت يا مجروح شد، همين تاويل دارد، اما ندامتش از آن كمتر باشد. جابر مغربي گويد: اگر  – ادامه تعبیر خواب پاشنه…

طالع بینی باستان