محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره مریم می خواند، دلیل که روز قیامت در پناه ایزد تعالی باشد از عذاب.

ابراهیم کرمانی گوید:

راه خیر برگزیند و سنت رسول خدا به جای آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

به بُهتانی او نسبت کنند و عاقبت کار راستی او ظاهر شود.

ساعت SZY سرمه ای