لوک اویتنهاو می گوید : توپ جنگی شنیدن شلیک شدن گلوله از توپ : مشکلات در امور کاری و یا یک دشمن شلیک کردن با توپ : پیروزی در یک امر کاری، یا پیروزی در یک دعوا آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر در خواب توپ جنگی ببینید ، نشانة آن است که کشورتان در معرض  – ادامه تعبیر خواب توپ جنگی…

نرم افزار محاسبه سن