در خواب ديدن، پسري خوبروي و مبارك است و هر دو بناگوش دو پسر است. ابراهيم كرماني گويد: ديدن بناگوش در خواب، دليل بر قدر و جاه او بود و زيادت و نقصان ديدن در بناگوش، دليل بر قدر و جاه صاحب خواب است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بناگوش به خواب، بر چهاروجه  – ادامه تعبیر خواب بنا گوش…

فال تاروت اندروید