محمد بن سيرين گويد: بريان در خواب، خداوند سخن است و فراخي طلب روزي و گوشت پخته به تاويل بهتر از گوشت خام است. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند بريان ازگوشت گوسفند خورد، دليل كه به قدر آن مال به رنج و سختي بدست آورد. اگربيند بريان از گوشت گاو خورد، دليل كه از  – ادامه تعبیر خواب بريان…

فال تاروت اندروید