آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ ديدن برليان در خواب ، نشانة آن است كه براي رسيدن به بزرگترين هدف خود با مانع و نوميدي روبرو خواهيد شد . ۲ـ ديدن برليان شكسته در خواب ، علامت آن است كه فردي مورد اعتماد به شما بي وفايي مي كند . ليلا برايت مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد  – ادامه تعبیر خواب برليان…

نرم افزار محاسبه سن