آنلی بیتون می‏گوید: دیدن درخت گردو در خواب ، علامت رفتن به سفرهایی دلپذیر و کسب سعادت در زندگی است .

نرم افزار محاسبه سن