آنلی بیتون می‏گوید:

دیدن درخت گردو در خواب ، علامت رفتن به سفرهایی دلپذیر و کسب سعادت در زندگی است .

دستبند ماه تولد طرح روژین