دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت.

طالع بینی باستان