دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت.

پلاک ماه تولد