دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت.

ساعت SZY سرمه ای