دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت.

عطر ماه تولد