دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت.

فال تاروت اندروید