ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه بي بها آب به مردم همي داد، دليل كند كه در دنيا و آخرت خير او به مردم برسد و جايگاه خراب آبادان كند.   حضرت دانيال گويد: آب دادن مردمان را،دليل كند بر دين و ديانت و كردارهاي نيك و پسنديده

نرم افزار محاسبه سن