لوک اويتنهاو مي گويد : اعلانيه خبرهاي غير منتظره خواندن اعلانيه : شخصي به شما اهانت خواهد کرد چاپ کردن : ارتقاء شغلي دست به دست دادن : کار بد چسباندن : اتلاف وقت   آنلي بيتون میگويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد اعلاميه اي را پخش مي كنيد ، علامت آن است كه به علت  – ادامه تعبیر خواب اعلاميه…

نرم افزار مدت تماس