درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انضباط : شما را مواخذه و سرزنش خواهند كرد . شما باعث نظم و انضباط ديگران مي شويد : يك حادثه در پيش است كه باعث وحشت شما خواهد شد . ديگران شما را مطيع انضباط مي كنند : قانون شما را تنبيه مي كند . در يك  – ادامه تعبیر خواب انضباط…

فال تاروت اندروید