ليلا برايت میگويد: مشاهده‏ى باتلاق در خواب، بيانگر آن است كه بايد در نقشه‏هايى كه براى رسيدن به اهدافتان كشيده‏ايد، دقت بيشترى نماييد تا دچار شكست نشويد. اگر در خواب ببينيد كه در باتلاقى افتاده‏ايد، به اين معنا است كه احتمالا دچار ضرر زيادى مى‏شويد.   آنلی بيتون می‏گويد: ۱ـ گذشتن از ميان مناطق باتلاقي  – ادامه تعبیر خواب باتلاق…

فال تاروت اندروید