محمد بن سیرین گوید : دیدن گیاه تازه به خواب، دلیل بر دین است و روزی فراخ. اگر بیند در میان گیاه زار مقیم شد، دلیل است در راه دین ثابت بود. اگر بیند بر تن او گیاه رسته بود، دلیل كه نعمت بر وی زیاده شود. اگر بیند گیاه از صحرا به خانه برد،  – ادامه تعبیر خواب گیاه…

فال تاروت اندروید