محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند با پادشاهی گوی زد،دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر مرد عامی بیند گوی زد، دلیل كه با كسی خصومت نماید. جابر مغربی گوید : گوی زدن درخواب، سپاهی را نیكو است و غیرسپاهی را بد بود.

نرم افزار مدت تماس