محمد بن سیرین گوید : دیدن گوگرد در خواب، دلیل غم و اندوه است. آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه شوخی زننده ای زندگی شما را تهدید به نابودی خواهد كرد . باید در معاملات خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید . ۲ـ دیدن  – ادامه تعبیر خواب گوگرد…

طالع بینی باستان