آنلی بیتون میگوید : دیدن گوژپشت در خواب ، نشانة شكستهای غیرقابل پیش بینی است .

طالع بینی باستان