لوک اویتنهاو می گوید : گونه گلگون : دوردستهای روشن گونه لاغر : غم گونه آرایش شده : شرمساری

فال تاروت اندروید