محمد بن سیرین گوید : اگر بیند گوش او بیفتاد، دلیل كه زن طلاق دهد یا دخترش بمیرد و گویند دلیل كه اجلش نزدیك بود. اگر بیند گوش او كر شد، دلیل است بر فساد دین. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گوش بر هفت وجه است. اول: زن. دوم: دختر. سوم: دوست. چهارم:  – ادامه تعبیر خواب گوش…

فال تاروت اندروید