آنلی بیتون میگوید : دیدن گوشی معاینه در خواب ، نشانة آن است كه نقشه ها و امیدهای شما نقش بر آب خواهد شد .

طالع بینی باستان