اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد. اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل كه علم قران آموزد و دانا شود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یكی از زر و دیگری از  – ادامه تعبیر خواب گوشواره…

نرم افزار محاسبه سن