محمد بن سیرین گوید : دیدن گوسفند درخواب، دلیل غنیمت است. اگر بیند كه گوسفند می چرانید، دلیل كه بر قومی مهتری یابد. اگر دید كه گوسفند بسیار داشت و دانست كه ملك اوست، دلیل است كه نعمت بسیار حاصل كند. اگر بیند كه گوشت گوسفند پخته می خورد، دلیل كه به قدر آن غنیمت  – ادامه تعبیر خواب گوسفند…

فال تاروت اندروید