محمد بن سیرین گوید : اگر بیند گوساله نر داشت، دلیل كه او پسری آید. اگر ماده بیند دختر بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه گوساله در خانه او آمد و شد می كرد، دلیل غم است. اگر بیند كه گوساله او بمرد، دلیل است فرزندش بمیرد. اگر بیند كه گوساله سفید داشت،  – ادامه تعبیر خواب گوساله…

نرم افزار محاسبه سن