یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن گوزن در خواب ، علامت یافتن دوستانی درستكار و حقیقی است . ۲ـ اگر فرد جوانی در خواب گوزن ببیند ، علامت وفاداری در عشق است .

نرم افزار مدت تماس