محمد بن سیرین گوید : اگر بیند گورخری به وی فرا رسیده، دلیل كه غنیمتی به وی رسد. اگر بیند بر گورخر نشسته بود و آن مطیع او بود، دلیل كه عاصی و گناهكار بود و مفارقثت از اهل اسلام جوید. اگر بیند گورخر با وی جنگ و نبرد می كرد یا سر از وی  – ادامه تعبیر خواب گور خر…

نرم افزار محاسبه سن