آنلی بیتون میگوید : خواب گوركن ، نشانة آن است كه بعد از پنجه نرم كردن با مشكلات و سختیها به خوشبختی دست خواهید یافت .

نرم افزار مدت تماس