محمد بن سیرین گوید : دیدن گورستان در خواب، دلیل صحبت است با جاهلان كه دین و دنیای ایشان به فساد بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر دید گورستان را زیارت می كرد، دلیل كه اهل زندان را دلداری كند. جابر مغربی گوید : اگر در گورستان می رفت، دلیل كه درویش شود. حضرت امام  – ادامه تعبیر خواب گورستان…

طالع بینی باستان