محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گنگ شده، دلیل بر نقصان دیدن بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گنگ شدن در خواب هفت وجه است. اول: درویشی. دوم: بدحالی. سوم: غم. چهارم: نقصان عیش. پنجم: مصیبت. ششم: نقصان دین. اگرگنگی بیند گویا شد، دلیل كه كارها بر وی گشاده شود.

فال تاروت اندروید