محمد بن سیرین گوید : دیدن گنده پر كافر را، دلیل بر دنیا بود و مسلمان را، دلیل بر مال حلال است و دیدن گنده پر كافر را، دلیل بر مال حرام كند. اگر دید با گنده پری مجامعت نمود، دلیل كه مراد دنیائی حاصل شود.

نرم افزار محاسبه سن