محمد بن سیرین گوید : دیدن گنده رود در خواب، دلیل است كه داروی كار خورد. جابر مغربی گوید : اگر دید گنده رود داشت، دلیل كه غمگین شود، زیرا كه طعم آن تلخ است و خائیدن گنده رود درخواب خصومت است.

فال تاروت اندروید