محمد بن سیرین گوید : كه دیدن گندم, دلیل بر روزی حلال است كه به رنج به دست آید. اگردید گندم پخته می خورد، دلیل كه غمگین شود. اگر دید شكم او تا دهان پر از گندم خشك است، دلیل هلاك او بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند خوشه های گندم می خورد، دلیل  – ادامه تعبیر خواب گندم…

فال تاروت اندروید