محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گنج یافت، دلیل است بیمار شود. اگر بیند گنج ناپدید شد، تاویلش به خلاف این است. جابر مغربی گوید : یافتن گنج درخواب درجائی خراب صعب تر بود تا جائی آبادان به سبب آن كه جای آبادان بیمار زود شفا یابد و درجای خراب بیمار هلاك شود.  – ادامه تعبیر خواب گنج…

فال تاروت اندروید