حضرت دانیال گوید : گنجشك در خواب مردی باقدر وجاه است. اگر صاحب خواب مستوره است. اگر مستوره نبود و بیند كه آن به دام یا حیلتی بگرفت، دلیل كه با مردم بیقدر مكر و حیلتی سازد و آنان راقهر كند. اگر بیند گنجشك ماده بگرفت، دلیل كه زنی با قدر بر وی ظفر یابد.  – ادامه تعبیر خواب گنجشک…

فال تاروت اندروید