محمد بن سیرین گوید : اگر بیند گناه می كرد و ندانست چه گناه بود، دلیل است در فتنه افتد. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن گناه نمودن، دلیل مصیبت بود و دربیداری توبه باید كردن.

فال تاروت اندروید