محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند گم شد، دلیل كه در آن موضع ضایع بماند و قدر او را ندانند. اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد، دلیل زیان بود. اگر بیند چیزی از او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیك بود، غم است. اگر بد بود، كارش به نظام شود.

فال تاروت اندروید