آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن ادارة گمرك در خواب ، دلالت بر رقابت و هم چشمی دارد . ۲ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرك می شوید ، نشانة آن است كه برای رسیدن به مقامی تلاش می كنید . ۳ـ اگر خواب ببینید از ادارة گمرك بیرون می آیید ، دلالت بر از  – ادامه تعبیر خواب گمرک…

فال تاروت اندروید